"สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า"